Ενημέρωση για καινούριο μάθημα επιλογής για 3ο έτος - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

Υπεύθυνος μαθήματος: Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Καθηγητής

Τίτλος μαθήματος: Πρακτική Άσκηση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή (ΠΑΔΕΦΑ)

Κωδικός μαθήματος: ΜΕ1125, ECTS μαθήματος: 4

Η ελληνική κοινωνία, τα τελευταία χρόνια, αποκτά έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, γεγονός το οποίο αντανακλάται και στη σύνθεση του σχολικού πληθυσμού. Τα σημεία που κάνουν τη διαφορά είναι ο πληθυσμός των παιδιών και οι συνθήκες με τις οποίες έρχονται να πλαισιώσουν τη σχολική και αθλητική ζωή. Έτσι, μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση προκύπτει άμεσα η ανάγκη διαχείρισης της νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας και από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, εφόσον το μάθημα αυτό είναι ένα από τα βασικότερα μαθήματα που μπορεί να υποστηρίξει την ένταξη των μαθητών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να παρέχει τις βασικές γνώσεις και διδακτικές δεξιότητες στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να εμπλέξει τους μαθητές στην πρακτική διδασκαλία ενός πολυπολιτισμικού τμήματος.

Συνοπτικά οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η αποσαφήνιση των βασικών αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
  • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε θέματα ετερότητας.
  • Η αναγνώριση και η διαχείριση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.
  • Η αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
  • Η διαχείριση ενός τμήματος με παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.
  • Η εφαρμογή στρατηγικών που θα βοηθήσουν τα άτομα να επιδεικνύουν συμπεριφορές προσωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.
  • Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες.
  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κατάλληλων αθλητικών δραστηριοτήτων για την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών.
  • Η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την παροχή βελτιωμένης διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής.
  • Η μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών του διαπολιτισμικά ικανού εκπαιδευτικού, μέσα από ζητήματα που αφορούν στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική του ταυτότητα.

Το μάθημα θα έχει παρουσίες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στη δήλωσή του, καθώς υπάρχει ανώτατο όριο ατόμων που μπορούν να το παρακολουθήσουν.

Ο σχεδιασμός του μαθήματος έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Edu-Pact σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Intercultural Education through Physical Activity, Coaching and Training).

Όσοι το ολοκληρώσουν με επιτυχία θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.


 

edupact


Εκτύπωση   Email