Κατατακτήριες Εξετάσεις

Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και απόφοιτοι ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης.

Β. Αιτήσεις – Δικαιολογητικά.
Η αίτηση γίνεται από τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο στην Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
  3. Αναλυτική βαθμολογία (αν δεν αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου).
  4. Οι πτυχιούχοι εξωτερικού υποβάλουν και την ισοτιμία πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Γ. Επιλογή υποψηφίων.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2019 (οι ημέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2019).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ τηλ. 24310-47000 και 24310-47071


Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Εμβιομηχανική I

Βιβλίο: «Βιοκινητική της Αθλητικής Κίνησης», Ηρακλής Α. Κόλλιας,

Εκδόσεις Α. και Π. Χριστοδουλίδη Ο.Ε., (Έτος έκδοσης 2011).

Εισαγωγή  
Κεφάλαιο 3ο Μηχανικές αρχές
Α. Συστήματα μονάδων
Β. Κλίμακες
Γ. Σημεία και συστήματα αναφοράς
Δ. Βαθμοί ελευθερίας και σταθερές ποσότητες
Ε. Μεταφορά και περιστροφή συστημάτων αναφοράς
ΣΤ. Άξονες και επίπεδα στο ανθρώπινο σώμα
Ζ. Διανυσματική ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης
Η. Κινηματική
Θ. Βλητική
Ι. Δυναμική
ΙΑ. Περιστροφική δυναμική
ΙΒ. Μηχανικό έργο και ενέργεια
ΙΓ. Μηχανική ισχύς
ΙΔ. Ενέργεια
ΙΕ. Έργο και ισχύς στην ανθρώπινη κίνηση
ΙΣΤ. Κρούση
Κεφάλαιο 4ο Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση
Α. Βάρος - επιτάχυνση λόγω βαρύτητας
Β. Δύναμη τριβής
Γ. Αεροδυναμική – υδροδυναμική
Κεφάλαιο 5ο Ανθρωπομετρία - ανθρωπομετρικά στοιχεία
Α. Μάζα, όγκος και ειδικό βάρος των μελών του σώματος
Β. Μήκη των μελών του σώματος
Γ. Κέντρο μάζας των μελών και του σώματος
Δ. Ροπή και ακτίνα αδράνειας των μελών του σώματος
Κεφάλαιο 6ο Διερεύνηση της αθλητικής κίνησης
Α. Ανάλυση της κίνησης
Β. Σύνθεση της κίνησης
Κεφάλαιο 8ο Σφάλμα μέτρησης και εξομάλυνση δεδομένων
Κεφάλαιο 9ο Μετακίνηση του σώματος  - βάδισμα