Αξιολόγηση Τμήματος

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης


Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης


Συγκρίσεις


Για τη νομοθεσία καθώς και άλλα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση, βλ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.