ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ (2020-2021)

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες προς Μετεγγραφή, που περιέχονται στους πίνακες που ανακοίνωσε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ότι μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετεγγραφή τους στο ΤΕΦΑΑ του ΠΘ.
Στη συνέχεια αυτού καλούνται να υποβάλουν έως την 10 /01/2021 στο email, της Γραμματείας ΤΕΦΑΑ info-pe@uth.gr τα εξής :

1. Μια Φωτογραφία (Τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας)
2. Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η αιτών/ουσα δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ είναι αληθή και ακριβή. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή κάποιο αστυνομικό Τμήμα (αρχείο MS Word)
4. Αίτηση Εγγραφής (αρχείο .pdf)


Σας ενημερώνουμε ότι οι Εγγραφές των φοιτητών/τριων θα ολοκληρωθούν στην Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος που πραγματοποιηθεί στις 13-1-2021.
Στη συνέχεια, η Γραμματεία, θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και οι φοιτητές θα λάβουν SMS για να προχωρήσουν στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Από την Γραμματεία


Εκτύπωση   Email