ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΜΚ0102)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

                                                    ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

                                                 ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΚ0102

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   1o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ &

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

             ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ

                                                     ECLASS

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047053/atsiokan@pe.uth.gr2431047006/tsaklis@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

2.   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

•    Εφαρμόζει έννοιες της ανατομίας στην περιγραφή αθλητικών κινήσεων

1.2

•     Προβαίνει σε σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων άσκησης με στοχευμένη ανάπτυξη συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων

2.1

•     Αναλύει και να διορθώνει σημαντικά στοιχεία που άπτονται της απόδοσης του μυοσκελετικού συστήματος

3.2

•    Προβαίνει σε διδασκαλία δεξιοτήτων σε ασκούμενους με χρήση ανατομικών εννοιών

4.3

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

•    Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών

(δημιουργικότητα)

•    Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

•    Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας

(πρότζεκτ)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

•     Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

•     Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

•    Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•      Γενικά Κύτταρο- Φυσιολογία

•      ιστοί-όργανα

•      Σπονδυλική στήλη

•      Κεφαλή-ωμική ζώνη

•      Βραχίονας-αντιβράχιο-άκρο χέρι

•      Πύελος-ισχίο-μηρός

•      Γόνατο-κνήμη-πόδι

•      Οστά-αρθρώσεις

•      Μύες

•      Χόνδρος

•      Τένοντες – Σύνδεσμοι

•      Δέρμα - ομοιόσταση

•      Αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα

•      Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα

•      Πεπτικό σύστημα

•      Γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα

•      Ενδοκρινικό Σύστημα

 

4.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

30

Αυτοτελής Μελέτη

68

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις ανάπτυξης

Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παρουσίαση Εργασιών (30%)

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Marieb, Wilhelm, Mallatt (2018). Ανατομία. Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος

Peggy A. Houglum (2016). Brunnstrom’s Κλινική Κινησιολογία Εκδόσεις Παρισιάνου

Anne M. Gilroy (2019). Ανατομία του Ανθρώπου Εκδόσεις Ιωάννης Κωνσταντάρας. Μπαλτόπουλος Π. (2003). Ανατομική του ανθρώπου - Δομή και λειτουργία. Broken Hill Publishers LTD.

Sobotta. Ατλαντας ανατομικής του ανθρώπου

Drake R.L., Vogl W., Mitchel A. (2005). Gray”s Anatomy for students.

Whiting W.C, Rugg S.  Dynatomy, Dynamic Human A

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΜΚ0901)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΚ0901

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ I

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

ΑΝΤΜΑ129

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΤΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047053/atsiokan@pe.uth.gr 2431047010/ggiakas@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Εφαρμόζει έννοιες της εμβιομηχανικής στην περιγραφή αθλητικών κινήσεων

1.2

·         Προβαίνει σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της τεχνικής αθλητικών κινήσεων

2.5

·         Αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης μιας αποτελεσματικής τεχνικής εκτέλεσης

3.2

·         Προβαίνει σε διδασκαλία δεξιοτήτων σε ασκούμενους με χρήση εμβιομηχανικών εννοιών

4.3

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

·         Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

·         Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για τη χρήση της τεχνολογίας

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Εισαγωγή στην εμβιομηχανική

·         Συστήματα μονάδων - συστήματα αναφοράς στην ανθρώπινη κίνηση

·         Γραμμικά κινηματικά μεγέθη

·         Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη

·         Βλητική

·         Γραμμικά δυναμικά μεγέθη

·         Γωνιακά δυναμικά μεγέθη

·         Συνθήκες ισορροπίας στην ανθρώπινη κίνηση

·         Έργο - ισχύς - ενέργεια

·         Δυνάμεις τριβής

·         Δυνάμεις κρούσης

·         Εμβιομηχανική ανθρωπομετρία - θέση του ΚΜΣ

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη και στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

10

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

20

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

20

 

Αυτοτελής Μελέτη

48

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις ανάπτυξης

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παρουσίαση Εργασιών (30%)

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Κόλλιας Η. (2016). Βιοκινητική της αθλητικής κιίνησης. Αφοι Κυριακίδη, Εκδόσεις Α.Ε.

Hall S.J. (1995). Βασική εμβιομηχανική. Επιστημονικές εκδόσεις Παριισιάνου Α.Ε.

Adrian M.J., Cooper J.M. (1995). Biomechanics of Human Movement. Brown & Benchmark Publishers, IA, USA

Hamill J., Knutzen K.M. (1995). Biomechanical Basis of Human Movement. Williams & Wilkins, PA, USA

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Biomechanics

Journal of Applied Biomechanics

Sports Biomechanics

-Ηλεκτρονικές πηγές:

https://isbweb.org/

https://isbs.org/

https://elembio.gr/index.php/el/

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ II (MΕ0050)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MΕ0050

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ II

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

ANTMA131

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047028/mpapas@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Κατανοεί βασικές αρχές του προγραμματισμού Η/Υ, καθώς και βασικούς όρους και έννοιες των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που βρίσκονται στο επίκεντρο των σύγχρονων τεχνολογιών λογισμικού

2.5

·         Προσεγγίζει προβλήματα σκεπτόμενος/η αλγοριθμικά και περιγράφει και οργανώνει δεδομένα χρησιμοποιώντας το σχεσιακό μοντέλο

2.5, 3.2, 3.3

·         Υλοποιεί μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων από τον χώρο της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και του Αθλητισμού και αξιοποιεί τη βάση δεδομένων για την άντληση πληροφοριών

2.5, 3.2, 3.3,

5.1

·         Αναπτύσσει προγράμματα Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων από τον χώρο της ΦΑ και του Αθλητισμού

2.5, 3.2, 3.3,

5.1

   

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή

·         Δεξιότητες διαχείρισης πληροφορίας

·         Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για τη χρήση της τεχνολογίας

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) στη ΦΑ και τον Αθλητισμό. Βασικές έννοιες σχεσιακών ΒΔ.

·         Σχεδίαση και δημιουργία ΒΔ. Πίνακες. Πεδία. Καταχώριση και επικύρωση δεδομένων.

·         Δημιουργία σχέσεων σε ΒΔ.

·         Διαμοίραση πληροφοριών μεταξύ ΣΔΒΔ και άλλων εφαρμογών.

·         Ερωτήματα επιλογής. Συγκεντρωτικά ερωτήματα.

·         Ερωτήματα υπολογισμού. Ερωτήματα ενημέρωσης. Ερωτήματα διαγραφής.

·         Δημιουργία φορμών. Ταξινόμηση/φιλτράρισμα δεδομένων σε ΒΔ.

·         Δημιουργία εκθέσεων.

·         Προγραμματισμός Η/Υ: Δομές δεδομένων.

·         Εγγραφή/Ανάγνωση αρχείων.

·         Εξαιρέσεις.

·         Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός.

·         Δημιουργία γραφικής διεπαφής χρήστη.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα Η/Υ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Εκτεταμένη χρήση Η/Υ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαδραστική διδασκαλία με ταυτόχρονη εξάσκηση των φοιτητών σε Η/Υ

26

Αυτοτελής μελέτη και εξάσκηση

36

Ομαδοσυνεργατικά σχέδια εργασίας

38

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

100

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Ομαδοσυνεργατικά σχέδια εργασίας (50%)

ΙΙΙ. Τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

-     Επίλυση προβλημάτων

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Cox, J., & Lambert, J. (2010). Ελληνική Microsoft Access 2010 βήμα-βήμα. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Mohnsen, B. (2014). Η χρήση της τεχνολογίας στη φυσική αγωγή (επιμ. ελλην. έκδ. Π. Αντωνίου). Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.

Ξαρχάκος, Κ., & Καρολίδης, Δ. (2016). Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016. Αθήνα: Άβακας.

Παπαστεργίου, Μ. (2018). Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων στη Φυσική Αγωγή.

Αγγελιδάκης, Ν. (2015). Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python, http://aggelid.mysch.gr/pythonbook/ INTRODUCTION_TO_COMPUTER_PROGRAMMING_WITH_PYTHON.pdf

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Computers and Education

International Journal of Computer Science in Sport

ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΈΤΟΥΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ME0206)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ME0206

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

    1ο & 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό και Πρακτικό που στηρίζεται στην βιωματική γνώση

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047060/jdimas@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

•         Κατανοεί και να εκτελεί ικανοποιητικά ένα εύρος των βασικών ρυθμοκινητικών δεξιοτήτων των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών.

1.1

•         Κατανοεί και να αποτυπώνει ολοκληρωμένη άποψη για την αξία του ρυθμού στη φύση στη ζωή, στον άνθρωπο, στη φυσική Αγωγή,  στο χορό. Επίσης να γνωρίζει τα βασικά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία του κάθε χορού.

1.4

•         Διδάξει αντιπροσωπευτικούς  χορούς από όλες τις πολιτισμικές κοινότητες του ελληνισμού, σε εκπαιδευτικό επίπεδο: Σχολείου, Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο. Επίσης να διδάξει βασικούς χορούς με βάση τις ρυθμοκινητικές δομές, σε ειδικούς πληθυσμούς προσφέροντας χαρά, άσκηση και κυρίως επικοινωνία, με στόχο την σύνδεση αυτών των ατόμων με τη κοινωνία. 

2.6

4.1

4.2

5.1

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

•      Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης των ρυθμικών και κινητικών δεξιοτήτων του χορού

•      Ικανότητα εφαρμογής γνώσης στην πράξη

•      Ομαδική δουλειά - Ικανότητα συνεργασίας

•      Ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων.

•      Εκτίμηση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

•      Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

•      Ικανότητας εφαρμογής πρακτικών για  άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικούς πληθυσμούς ή/και αναπηρίες

•      Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

•      Κατανόηση κουλτούρας και συνηθειών των άλλων

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·        Εισαγωγή στην έννοια των Ελληνικών παραδοσιακών χορών σήμερα.

·        Ιστορική εξέλιξη.

·        Εισαγωγή στην έννοιες: Ο ρυθμός στη φύση, στη ζωή του ανθρώπου και ο ρόλος του στη φυσική αγωγή δια μέσου του χορού

·        Ο χορός ως μέσο καλλιέργειας του ρυθμού στον άνθρωπο. 

·        Ο χορός στην εκπαίδευση

·        Η διδακτική του χορού - Ρυθμολογία - Χορευτικό αλφάβητο - Χορευτικοί δρόμοι.

·        Μεθοδολογία:  Εισαγωγή στην ανάλυση και μετρική του χορού με βάση το μουσικό μέτρο,

το κινητικό μοτίβο, τη χορευτική φόρμα.

·        Διδασκαλία 25 αντιπροσωπευτικών χορών από όλες τις πολιτισμικές κοινότητες του ελληνισμού.

·        Επαναλήψεις

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη, αίθουσα χορών και στην αίθουσα θεωρητικών διαλέξεων

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Θεωρία

30

Ασκήσεις Πράξης και θεωρίας που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών, σε φροντιστηριακό επίπεδο

20

Πρακτική άσκηση

50

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Τελική εξέταση δια ζώσης.

-  Προφορική

-  Πρακτική

Συνδυασμός πράξης και θεωρίας, με βάση την διδαχθείσα ύλη, σε μικρές ομάδες μέχρι έξι φοιτητές.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 Δήμας, Ι., (2016). Πίνακας συντομευμένων-κωδικοποιημένων στοιχείων διδακτικής των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, σήμερα. Σημειώσεις για τους φοιτητές.

Δήμας, Ι., Ιακωβάκη, Δ. (2003). ''Εν αρχή είν ο ρυθμός' Ρυθμική και χορευτική αγωγή του παραδοσιακού χορού στην νηπιακή και παιδική ηλικία.

Δήμας, Ι. (1987). Ο χορός ως κοινωνιολογικό φαινόμενο και ως μέσο εκπαίδευσης στη Α/θμια  εκπ/ση. Πρακτικά 1ου Παγκόσμιου συνέδριου για το χορό.

Πραντζίδης, Γ., (2004).  Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του.  Έκδοση: Δήμος Πραντζίδης.

Βασίλης Καρφής, Μαρία Ζιάκα (2009). Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Εκπαίδευση. Έκδοση Βιβλιοδιάπλους.

Νικόλαος Γ. Βαβρίτσας. (2008). Παραδοσιακοί χοροί και η διδασκαλία τους. Έκδοση:  Γεώργιος Βαβρίτσας.

Ελευθερία Γκαρτζονίκα (2012). Ο παραδοσιακός χορός στην Εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.  Έκδοση: Πεδίο Α.Ε.

Cowan, J. (1998). Η πολιτική του σώματος. Χορός και κοινωνικότητα στη Βόρειο Ελλάδα.

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ME0400)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ME0400

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

ANTMA208

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047047/ifatouros@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

•         Γνωρίζει τη δομή και λειτουργία του κυττάρου και τη χημική σύσταση του σώματος.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει τη δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ένζυμα στην πραγματοποίηση βιοχημικών αντιδράσεων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση τους.

2.4, 2.9

•         Γνωρίζει τις βασικές αρχές γύρω από τη μοριακή βιολογία και την επίδραση της άσκησης στη γονιδιακή έκφραση.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει τον τρόπο μετάδοσης νευρικών σημάτων και την επίδραση που έχουν αυτά στην πραγματοποίηση μυϊκών συσπάσεων.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει τη δομή του μυ και το ρόλο που παίζουν οι συσταλτές πρωτεΐνες και το ασβέστιο στην πραγματοποίηση μίας μυϊκής σύσπασης.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τον ασκησιογενή ενεργειακό μεταβολισμό, τις βασικές πηγές ενέργειας κατά την άσκηση και τη λειτουργία του συστήματος των φωσφαγόνων για παραγωγή ενέργειας κατά την άσκηση.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει τα μεταβολικά μονοπάτια μέσω των οποίων συμβάλλουν οι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι πρωτεΐνες στον ασκησιογενή ενεργειακό μεταβολισμό.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει πως γίνεται ο συντονισμός των ενεργειακών πηγών κατά τη διάρκεια διαφόρων ειδών άσκησης και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κινητοποίηση των βασικών ενεργειακών συστημάτων.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει τη δομή και λειτουργία των ορμονών και συγκεκριμένα πως αυτές επηρεάζουν τον ασκησιογενή ενεργειακό μεταβολισμό.

2.4, 2.9

•         Γνωρίζει τις μεταβολικές προσαρμογές του οργανισμού στη χρόνια άσκηση.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει πως τα διάφορα είδη άσκησης επηρεάζουν την οξεοβασική ισορροπία και ποια η σημασία αυτής για την λειτουργία του μυϊκού κυττάρου.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει πως αναπτύσσεται η ασκησιογενής μυϊκή φλεγμονή και ποια η σημασία της για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων άσκησης.

2.4,

2.9

•         Γνωρίζει τη χρησιμότητα και την εφαρμογή της βιοχημικής αξιολόγησης για την υγεία και την απόδοση των ασκούμενων.

3.1

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης

·         Ικανότητα εφαρμογής γνώσης στην πράξη

·         Βασική γενική γνώση στο πεδίο σπουδών

·         Δεξιότητες διαχείρισης πληροφορίας (ικανότητα ανάκτησης και ανάλυσης πληροφορίας από διαφορετικές πηγές)

·         Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

·         Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα

·         Ικανότητα επικοινωνίας με μη-ειδικούς (στο πεδίο)

·         Ικανότητα αυτόνομης εργασίας

·         Ενδιαφέρον για ποιότητα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για την αντιμετώπιση διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων

·         Έχω καλή κατανόηση των εννοιών των επιστημών της άσκησης (φυσιολογία της άσκησης, βιομηχανική, κινητική μάθηση και αθλητική ψυχολογία), και μπορώ να τα εφαρμόσω στην πράξη

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Εισαγωγή σε βασικές γνώσεις βιοχημείας με έμφαση στη δομή και λειτουργία του κυττάρου.

·         Πρωτεΐνες και ένζυμα.

·         Ριβονουκλεϊκά οξέα, σύνθεση πρωτεϊνών, γονίδια και αθλητισμός.

·         Μετάδοση νευρικού σήματος.

·         Η δομή του μυ και η βιοχημεία της μυϊκής σύσπασης.

·         Γενικά περί μεταβολισμού – Τα φωσφαγόνα ως ενεργειακά υποστρώματα.

·         Μεταβολισμός υδατανθράκων και άσκηση

·         Μεταβολισμός λιπών και άσκηση.

·         Μεταβολισμός πρωτεϊνών και άσκηση

·         Ο συντονισμός/ολοκλήρωση του ενεργειακού μεταβολισμού κατά την άσκηση.

·         Μεταβολικές προσαρμογές μετά από χρόνια άσκηση.

·         Άσκηση και οξεοβασική ισορροπία.

·         Ασκησιογενής φλεγμονή.

·         Βιοχημική αξιολόγηση.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ατομικές εργασίες εξάσκησης

45

Αυτοτελής Μελέτη/εξάσκηση

29

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης.

ΙΙ. Σύντομα κουίζ σε κάθε διάλεξη (20%).

ΙΙΙ. Ατομικές εργασίες (30%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Βιοχημεία της άσκησης, Vassilis C. Mougios, Eκδόσεις Broken Hill Publishers, 2008.

Vander, Sherman & Luciano. Φυσιολογία του Ανθρώπου, 8η έκδοση (Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ν. Γελαδάς & Μ. Τσακόπουλος), Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα, 2001.  

Casey A, Constantin-Teodosiu D, Howell S, Hultman E, Greenhaff PL. Creatine ingestion favorably affects performance and muscle metabolism during maximal exercise in humans. Am J Physiol. 1996;271(1 Pt 1):E31–E37.

Burke LM, Hawley JA, Wong SH, Jeukemdrup AE. Carbohydrates for training and competition. J. Sports Sci. 2011;29(suppl 1):17S–27S.

Havemann L, West S, Goedecke JH, et al. Fat adaptation followed by carbohydrate-loading compromises high-intensity sprint performance. J Appl Physiol. 2006;100:194–202.

Ha E, Zemel MB. Functional properties of whey, whey components, and essential amino acids: mechanisms underlying health benefits for active people. J Nutr Biochem. 2003;14:251–258.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

American Journal of Clinical Nutrition.

British Journal of Nutrition

Medicine and Science in Sports and Exercise

Journal of Applied Physiology

International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism

Applied Physiology, Nutrition and Metabolism

Sports Medicine  

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ (ΜΚ1112)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΚ1112

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047014/pnatsis@uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Εφαρμόζει στρατηγικές οι οποίες βοηθούν τα άτομα να επιδεικνύει συμπεριφορές προσωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας

2.8

·         Εφαρμόζει με τρόπο αποτελεσματικό επιδείξεις και είδη ανατροφοδότησης, επιχειρώντας να συνδέσει έννοιες της επιστήμης με τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες.

2.9

·         Αιτιολογήσει τον τρόπο διδασκαλίας και να κινηθεί κριτικά προκειμένου να εφαρμόσει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, στη μαθησιακή διαδικασία ή/και στους σχετικούς στόχους και αποφάσεις

3.5

·         Χρησιμοποιεί την κατάλληλη μέθοδο αξιολόγησης ώστε να αξιολογεί τη μάθηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη διδασκαλία

3.6

·         Επικοινωνεί με τρόπους οι οποίοι εκφράζουν σεβασμό και ευαισθησία

4.1

·         Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά λεκτικές και μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων

4.2

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Κριτικής ικανότητας και ικανότητα αυτοκριτικής

·         Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

·         Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

·         Ικανότητας συνεργασίας

·         Ικανότητας διαπροσωπικών σχέσεων

·         Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για την αντιμετώπιση διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων

·         Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας ως προς τη χρήση της αξιολόγησης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (13 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ)

·         Φυσική Ικανότητα και Αλληλεπίδραση με το Περιβάλλον

·         Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού (υλικοτεχνική υποδομή & παιδαγωγική πράξη)

·         Παιχνίδια και αθλήματα, ομοιότητες και διαφορές, ο αληθινός συναγωνισμός

·         Κινητικός Γραμματισμός ή Κουλτούρα Φυσικής Αγωγής – Ορισμοί, Έννοιες

·         Κινητικός Γραμματισμός και Ετήσιος Προγραμματισμός Μαθημάτων

·         Κινητικός Γραμματισμός και Διδακτικά Μοντέλα

·         Διδασκαλία Παιχνιδιών για Κατανόηση – Αίσθηση Παιχνιδιού

·         Συνεργατική Μοντέλο Διδασκαλίας – Αθλητική Αγωγή

·         Η μαθητοκεντρική διδασκαλία στη φυσική αγωγή

·         Η μαθητοκεντρική διδασκαλία στον Αθλητισμό (Α)

·         Η μαθητοκεντρική διδασκαλία στον Αθλητισμό (Β)

·         Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη φυσική αγωγή

·         Η Παιδαγωγική της Ενσωμάτωσης στη Φυσική Αγωγή

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη, στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

10

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

20

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

24

Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης έργου

20

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Allison P. & Barret K. (2000). Constructing Children’s Physical Education Experiences. Understanding the Content for Teaching. Needham Heights: A Pearson Education Company.

Launder A. & Pilz W. (2013). Play Practice: The Games Approach to Teaching and Coaching Sports (2nd Ed). Champaign Il: Human Kinetics.

Pill S. (2013). Play with Purpose: Game Sense to Sport Literacy (3rd Edition). Australian Council for Health, Physical Education and Recreation.

Whitehead M. [Editor] (2010). Physical Literacy: Throughout the lifecourse. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Chow J., Davids K., Button C., & Renshaw I. (2016). Nonlinear Pedagogy in Skill Acquisition an introduction. London: Routledge Taylor & Francis Group.  

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα

ΑΣΚΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (ΜΚ1057)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΚ1057

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

     3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

ΑΝΤΜΑ101

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047001/ theodorakis@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΧΑΣΑΝΔΡΑ Μ.

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

•         Γνωρίσει τους τρόπους με τους οποίους η άσκηση μπορεί να επηρεάσει και να καθορίσει την υγεία και την ποιότητα ζωής.

 

•         Σχεδιάζει και να εφαρμόζει κατάλληλες αναπτυξιακές μαθησιακές εμπειρίες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πολυποίκιλες ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των ασκούμενων.

 

•         Γνωρίσει πώς συνδέεται η άσκηση με την ψυχική υγεία και πώς μπορούν να φτιάξουν προγράμματα άσκησης για πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε να είναι αποτελεσματικά και να οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

 

•         Γνωρίζει και είναι σε θέση να εφαρμόσει συγκεκριμένων ως προς το αντικείμενο, επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικά την ανάπτυξη πνευματικά καλλιεργημένων ατόμων.

 

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Κριτικής ικανότητας και ικανότητα αυτοκριτικής

·         Ικανότητας επικοινωνίας με μη-ειδικούς (στο πεδίο)

·         Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•         Εισαγωγή στην ψυχολογία της άσκησης και την ψυχική υγεία

•         Άσκηση και Ψυχική Υγεία. Άσκηση και προσωπικότητα

•         Ποιότητα ζωής, ευχαρίστηση και ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση

•         Άσκηση και ψυχολογικά μοντέλα

•         Άσκηση και χαλάρωση από  το στρες.

•         Άσκηση σε άτομα με ψυχολογικά προβλήματα

•         Άσκηση και κάπνισμα

•         Άσκηση και αυτοεκτίμηση

•         Άσκηση και εικόνα του σώματος

•         Άτομα με αναπηρίες και ψυχική υγεία

•         Προγράμματα άσκησης και υγείας. Στρατηγικές παρέμβασης Ι.

•         Προγράμματα άσκησης και υγείας. Στρατηγικές παρέμβασης ΙΙ.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

40

Αυτοτελής Μελέτη/εξάσκηση

34

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει όλη την ύλη του μαθήματος

               

ΙΙ. Κατάθεση ατομικής εργασίας (50%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Θεοδωράκης Γ. (2017). Άσκηση, ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής. Θεσσαλονίκη. Εκδ. Κυριακίδη.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Sport and Exercise psychology

Journal of physical activity and Health

-Ηλεκτρονικές πηγές:

http://research.pe.uth.gr/emag/index.php/inquiries

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΜΕ0154)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ0154

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4 ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

ANTMA236

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

24310-47027

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΚΟΜΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Εκτελεί και να διδάσκει τα βασικά  χτυπήματα  της Αντισφαίρισης

1.1, 2.9

·         Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας play & stay

2.9

·         Γνωρίζει τους βασικούς κανονισμούς

5.1

·         Σχεδιάζει, εφαρμόζει, αξιολογεί και καθοδηγεί προγράμματα ανάπτυξης της δύναμης, της κινητικότητας, του συντονισμού, της ταχύτητας και της αντοχής στις αναπτυξιακές ηλικίες.

2.1, 3.3

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

·         Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

·         Ικανότητας επικοινωνίας με μη-ειδικούς (στο πεδίο)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Διδασκαλία δεξιοτήτων

·         Βασική τεχνική χτυπημάτων (φόρχαντ, μπάκχαντ, σερβίς,επιστροφή, βολέ)

·         Βασική τακτική

·         Εισαγωγή στους κανονισμούς

·         Βασικές αρχές οργάνωσης προπόνησης

·         Διοργάνωση πρωταθλημάτων: κόκκινο-πορτοκαλί- πράσινο επίπεδο

·         Μακροχρόνιος προγραμματισμός: σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της δύναμης, της κινητικότητας, της ταχύτητας και της αντοχής στις αναπτυξιακές ηλικίες.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη, στο γήπεδο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Αυτοτελής Μελέτη/εξάσκηση

74

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

- Τεστ στο γήπεδο στα βασικά χτυπήματα

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

European Journal of Sports Sciences.

International Journal of Sports Medicine.

Journal of Science and Medicine in Sport.

Journal of Sports Science and Medicine.

Journal of Sports Sciences.

Journal of Strength and Conditioning Research.

Strength and Conditioning Journal.

Medicine and Science in Sports and Exercise.

Pediatric and Exercise Science.

 

-Ηλεκτρονικές πηγές:

www,itftennis.com, i-coach

ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΈΤΟΥΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (MΚ0305)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MΚ0305

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  3ο & 4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047060/spats@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Εκτελεί ικανοποιητικά ένα εύρος κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων που απαιτείται στην πετοσφαίριση. Έχει την ικανότητα αυτόνομης εργασίας σε συλλόγους που ασχολούνται με την πετοσφαίριση σε ακαδημίες.

3.2

·         Γνωρίζει πολλά για τις βασικές κινητικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητες μετακίνησης, δεξιότητες χειρισμού μπάλας κτλ) της πετοσφαίρισης και μπορούν να τα διδάξουν αποτελεσματικά

2.2

·         Μπορεί να οργανώσει και να διδάξει με ασφάλεια, έτσι ώστε οι ασκούμενοι να μην είναι πιθανό να τραυματιστούν,  να διδάξει τους μαθητές/ασκούμενους να σέβονται ο ένας τον άλλον και να συνεργάζονται μεταξύ τους

2.1, 3.2

·         Μπορεί να εξηγήσει και να κάνει επίδειξη μιας δεξιότητας/άσκησης, έτσι ώστε όλοι να καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν και μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν σαφή σημεία-κλειδιά που βοηθούν τους μαθητές ή αθλητές να θυμούνται και να κατανοούν πώς να κάνουν μια δεξιότητα σωστά

 

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·            Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

·            Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

·            Ικανότητας επικοινωνίας με μη-ειδικούς (στο πεδίο)

·            Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις

·            Ομαδική δουλειά - ικανότητα συνεργασίας

·            Ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων

·            Ικανότητες διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)

·            Επιχειρηματικό πνεύμα

·            Επιθυμία για επιτυχία

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για την αντιμετώπιση διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Ιστορία της Πετοσαφίρισης.

·         Στάσεις και Μετακινήσεις στην Πετοσφαίριση.

·         Κινήσεις χωρίς μπάλα, Κινήσεις με μπάλα

·         Στάσεις-θέσεις του σώματος, Τεχνική τρεξίματος, Αλλαγή κατεύθυνσης, μετακινήσεις.

·         Σερβίς,

·         Πάσα με δάχτυλα από πάνω,

·          μανσέτα υποδοχής, μανσέτα άμυνας,

·          καρφί,

·         μπλοκ,

·         σύστημα υποδοχής W και U,

·          συστήματα σύνθεσης και παιχνιδιού, 6:0,

·          συστήματα σύνθεσης και παιχνιδιού 4:2,

·         συστήματα σύνθεσης και παιχνιδιού 2:2:2,

·         συστήματα σύνθεσης και παιχνιδιού 5:1.

·         Επιθετική κάλυψη

·         Πτώσεις

·         Αμυντικά συστήματα με τον παίκτη της θέσης Νο. 6

·         Κανονισμοί του αθλήματος.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη και στο γήπεδο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ατομικές εργασίες εξάσκησης

45

Αυτοτελής Μελέτη/εξάσκηση

29

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Εξετάσεις 70% (πράξη 40% και θεωρία 30%)

ΙΙ. Εργασίες 20% (1 εργασία, Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας στο Τμήμα με τη μορφή προπόνησης)

ΙΙΙ. Συμμετοχή 10%.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Kenny, B., and Gregory, C. (2006). Volleyball: Steps to Success. Human Kinetics Publishers.

Hömberg, S., Papageorgiou, A. (1994). Handbuch für Beach Volleyball

 

-Ηλεκτρονικές πηγές:

www.fivb.com

www.cev.lu

www.volleyball.gr

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΙ (MK1103)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MK1103

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα με άσκηση υπαίθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

ANTMA175

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047052/nikdig@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Εφαρμόσει τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής και παιδαγωγικής στο καθημερινό μάθημα

 

·         Σχεδιάσει και υλοποιήσει μαθήματα σε επίπεδο μικρο-διδασκαλίας ή/και τάξης

 

·         Αναλύσει κριτικά τη διαδικασία της διδασκαλίας και των σχετικών θεμάτων

 
   

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Κριτικής ικανότητας και ικανότητα αυτοκριτικής

·         Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

·         Ικανότητας συνεργασίας

·         Ικανότητας διαπροσωπικών σχέσεων

·         Ηγετικής ικανότητας

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για την αντιμετώπιση διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων

·         Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας ως προς τη χρήση της αξιολόγησης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Ενσωμάτωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας που αποκτήθηκαν στο μάθημα Πρακτική άσκηση στα σχολεία Ι.

·         Ετοιμότητα για προσαρμογές.

·         Μεγιστοποίηση ενεργού χρόνου διδασκαλίας και άσκησης.

·         Διδασκαλία ανάπτυξης των σωματικών ικανοτήτων σε διάφορες ηλικίες και τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

·         Διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων σε διάφορες ηλικίες και τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

·         Διαφοροποίηση του μαθήματος ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών μιας τάξης (μέθοδος του μη αποκλεισμού).

·         Έμμεσοι τρόποι διδασκαλίας.

·         Αξιολόγηση της μάθησης (τεστ και μετρήσεις).

·         Μέθοδοι παραδοσιακής παρατήρησης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής και συστηματική παρατήρηση του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

·         Σχεδιασμός ημερήσιων πλάνων μαθημάτων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στο σχολείο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών σε μικρότερες ομάδες μαθητών

40

Πρακτική άσκηση σε μεγάλες ομάδες μαθητών

40

Σχεδιασμός μαθημάτων

70

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Διδασκαλία (40%).

- Μικρο-διδασκαλία

- Διδασκαλία σε τάξη

- Διδασκαλία με βοηθό-συμφοιτητή/τρια

ΙΙ. Σχεδιασμός πλάνων μαθημάτων (30%)

- Χαρτοφύλακας με τα σχετικά πλάνα μαθημάτων

ΙΙΙ. Καθήκοντα παρατήρησης-παρουσίες-συμμετοχή (30%.)

- Χρήση πρωτοκόλλων παρατήρησης

- Ενεργός συμμετοχή

- Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με συμφοιτητές/τριες

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Παπαϊωάννου Α., Διγγελίδης Ν., Κούλη Ο., Μυλώσης Δ., Χριστοδουλίδης Τ. (2017). Η Φυσική Αγωγή στην Αρχή του 21ου Αιώνα: Σκοποί, Στόχοι, Επιδιώξεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη.

Μουντάκης Κ. (1993). Ανατομία ημερήσιου μαθήματος φυσικής αγωγής. Εκδόσεις Σάλτο.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό (http://research.pe.uth.gr/emag/index.php/inquiries)

Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (http://www.hellenicjsport.com/home.html)

-Ηλεκτρονικές πηγές:

Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής (https://www.eafa.gr/)

Spectrum of teaching styles (http://www.spectrumofteachingstyles.org/)  

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ (ΜΕ1118)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ1118

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047022/gsakkas@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Kατανοήσει τις ιδιαιτερότητες και τις μειονεξίες που βιώνουν οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις

 

·         Διδαχθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες για να ασκούνται με ασφάλεια οι ασθενείς

 
   

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Κριτικής ικανότητας και ικανότητα αυτοκριτικής

·         Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

·         Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

·         Ικανότητας συνεργασίας

·         Ικανότητας διαπροσωπικών σχέσεων

·         Ηγετικής ικανότητας

·         Ικανότητας επικοινωνίας με μη-ειδικούς (στο πεδίο)

·         Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας εφαρμογής πρακτικών για  άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικούς πληθυσμούς ή/και αναπηρίες

·         Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας ως προς τη χρήση της αξιολόγησης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Εισαγωγή

·         Υπέρταση και άσκηση

·         Παχυσαρκία και Άσκηση

·         Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση

·         Καρδιαγγειακές παθήσεις Ι και Άσκηση

·         Καρδιαγγειακές παθήσεις ΙΙ και Άσκηση

·         Οστεοπόρωση και Άσκηση

·         Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και Άσκηση

·         Νόσος του Πάρκινσον και Άσκηση

·         Νόσος Αλτζχάϊμερ και Άσκηση

·         Πολλαπλή Σκλήρυνση και Άσκηση

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη, στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

26

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

20

Αυτοτελής Μελέτη

52

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Διαγώνισμα Προόδου (20%)

ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ACSM’s, Άσκηση, Χρόνιες Παθήσεις και Αναπηρίες, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2005.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ΜΚ1120)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΚ1120

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΡΟΥ ΝΙΚΗ, ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047015/ck@pe.uth.gr

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         Αναγνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους και προβλήματα στο περιβάλλον της εργασίας τους

 

·         Γνωρίζει ποιοι είναι οι πιθανοί τραυματισμοί ή κίνδυνοι στο σχολικό ή άλλο περιβάλλον όπου ασκούνται ανήλικοι ή ενήλικοι

 

·         Γνωρίζει ποια βήματα να ακολουθούν στην παροχή Πρώτων Βοηθειών όταν απειλείται η ζωή (συμπεριλαμβανομένης της παροχής ΚΑΡΠΑ, και του πως καλώ για Βοήθεια)

 

·         Γνωρίζει τον τρόπο παροχής πρώτων βοηθειών σε αθλητικούς χώρους

 

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

·         Κριτικής ικανότητας και ικανότητα αυτοκριτικής

·         Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)

·         Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

·         Ικανότητας συνεργασίας

·         Ικανότητας διαπροσωπικών σχέσεων

·         Ηγετικής ικανότητας

·         Ικανότητας επικοινωνίας με μη-ειδικούς (στο πεδίο)

·         Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

·         Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

·         Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας για την αντιμετώπιση διαφορετικών επιπέδων δεξιοτήτων

·         Ικανότητας εφαρμογής πρακτικών για  άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικούς πληθυσμούς ή/και αναπηρίες

·         Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

·         Ικανότητας ως προς τη χρήση της αξιολόγησης

·         Ικανότητας για τη χρήση της τεχνολογίας

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Ασφάλεια και υγιεινή στο σχολικό περιβάλλον και στις αθλητικές εγκαταστάσεις

·         Εγκαύματα – αναγνώριση, πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         Δηλητηριάσεις – αναγνώριση, πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         ΚΑΡΠΑ με χρήση ΑΕΑ– αναγνώριση και παροχή Πρώτων Βοηθειών& Εργαστήριο – εξάσκηση στην ΚΑΡΠΑ (χωρίς ΑΕΑ) σε τμήματα

·         ΚΑΡΠΑ με χρήση ΑΕΑ– αναγνώριση και παροχή Πρώτων Βοηθειών& Εργαστήριο – εξάσκηση στην ΚΑΡΠΑ (χωρίς ΑΕΑ) σε τμήματα

·         Πνιγμονή - αναγνώριση και παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         Κρανιοεγκεφαλικές και κακώσεις νωτιαίου μυελού- αναγνώριση, πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         Υπογλυκαιμία. Διαβήτης – κίνδυνοι για τον διαβητικό μαθητή/ασκούμενο, πρωτόκολλο πρόληψης, παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         Αλλεργίες -  η πρόληψη και η αντιμετώπιση του αναφυλακτικού σοκ

·         Συνήθεις τραυματισμοί: διάστρεμμα αναγνώριση, πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         Συνήθεις τραυματισμοί: Εξάρθρημα, αναγνώριση, πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         Συνήθεις τραυματισμοί: Εκχυμώσεις-εκδορές, έμπυξη ξένου σώματος, αναγνώριση, πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών

·         Θερμικές κακώσεις- αναγνώριση, πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη, στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

26

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

20

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

10

Πρακτική άσκηση

20

Αυτοτελής Μελέτη

48

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)

ΙΙΙ. Παρουσίαση Ατομικών Εργασιών (20%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Γκούρτσας Νικόλαος, Πρώτες Βοήθειες: Μύθοι και Πραγματικότητα, Εκδόσεις Δίσιγμα, 2013

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΜΕ1052)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.   ΓΕΝΙΚΑ

                                                   ΣΧΟΛΗ   

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

                                                ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                           ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ1052

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

        6ο

                        ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  ΠΕΔΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   4

             ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

                         ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

   ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-

                     ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ &

                                          ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

       ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

                          ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS              

ΟΧΙ

            ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ

                                                   ECLASS

ΑΝΤΜΑ146

               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΤΣΙΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL

2431047053/atsiokan@pe.uth.gr,  2431047017/ vzisi@pe.uth.gr

2431047067/ptsimeas@pe.uth.gr

                         ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

2.   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΜΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

• Επιδεικνύει και να διδάσκει έννοιες μετρήσεων και αξιολόγησης της ανθρώπινης απόδοσης σ ε μια πληθώρα αθλητικών και σωματικών δραστηριοτήτων

1.6

•Προβαίνει σε αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης μέσω μετρήσεων πεδίου

2.5

• Αξιολογεί το επίπεδο της φυσικής κατάστασης και των σωματικών δεξιοτήτων σε ένα φάσμα ηλικιών

3.3

• Προβαίνει σε διδασκαλία δεξιοτήτων σε ασκούμενους με χρήση εννοιών των μέσων και  

     των μεθόδων μέτρησης

4.3

Γενικές και Ειδικές Ικανότητες

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

•    Ικανότητας παραγωγής νέων ιδεών

(δημιουργικότητα)

•    Ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

•    Ικανότητας διαχείρισης σχεδίων εργασίας

(πρότζεκτ)

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω ειδικών ικανοτήτων:

•Ικανότητας σχετικά με το περιεχόμενο της γνώσης

•Ικανότητας για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία/πράξη

•Ικανότητας για τη διδασκαλία/πράξη

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Αξιολόγηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών: θεωρία και πράξη

• Αξιολόγηση της απόδοσης και μάθησης

• Δέσμη αξιολόγησης της σωματικής επάρκειας σε ηλικιωμένα άτομα

• Αξιολόγηση της ευλυγισίας - κινητικότητας

• Αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος και μυϊκής αντοχής

• Αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας

 • Αξιολόγηση της λειτουργικής ισορροπίας

• Αξιολόγηση της ευελιξίας (agility)

• Δέσμη Αξιολόγησης Eurofit – θεωρία και πράξη

 

4.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην τάξη και στο εργαστήριο

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής     πλατφόρμας e-class

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

10

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών

περίπτωσης σε μικρότερες

ομάδες φοιτητών

10

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης

10

Αυτοτελής Μελέτη

68

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας)

ανά πιστωτική μονάδα)

150

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις ανάπτυξης

- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-    Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα

ενός έργου χρόνου, κόστους

-    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παρουσίαση Εργασιών (50%)

 

5.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παξινός Θ., Χαβενετίδης Κ.(2011). Νόρμες αξιολόγησης για άσκηση και ευρωστία. Αθλότυπο.

Βαγενάς Γιώργος. (2019). Στατιστικές εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη με παραδείγματα στο SPSS.  Εκδόσεις Τζιόλα.

Eurofit. (1992). Για την αξιολόγηση της φυσικής.