Ανακοίνωση για τους αιτούντες μετεγγραφή στο ΤΕΦΑΑ/ΠΘ (2022-2023)

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες προς Μετεγγραφή, που περιέχονται στους πίνακες που ανακοίνωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ. και που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετεγγραφή τους στο ΤΕΦΑΑ του Π.Θ.

Στη συνέχεια αυτού καλούνται να υποβάλουν  από την 30/11/2022 έως και την 06/12/2022 στο email, της Γραμματείας ΤΕΦΑΑ info-pe@uth.gr τα εξής:

1. Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η αιτών/ουσα δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά που υπέβαλε στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ είναι αληθή και ακριβή. Την Υπεύθυνη δήλωση, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να την εκδώσει είτε ψηφιακά μέσω του www.gov.gr,  είτε να την προσκομίσει εντύπως, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σου, μέσω ΚΕΠ ή άλλης δημόσιας αρχής.

3. Αίτηση Εγγραφής (αρχείο.doc)

 Στη συνέχεια, η Γραμματεία, θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και οι φοιτητές θα λάβουν SMS για να προχωρήσουν στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Γραμματεία
30/11/2022

 


Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr