Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 270/27-5-2022 συνεδρίασή της, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης), για το χειμερινό εξάμηνο του  ακαδ. έτους 2022-2023, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση, ανάλογα με

τις ανάγκες του οικείου Τμήματος. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων, όπως αυτές θα διαμορφωθούν  κατά  το  χειμερινό  εξάμηνο  του  ακαδημαϊκού  έτους  2022-2023  και  τις  διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (έγγραφο pdf)

Πρότυπο αίτησης (έγγραφο MS-Word)